. , Poterium; | . ? Pimpinella saxifraga; | , Sophora alopecuroides.
...